Hide Button

ਸੈਮੀ ਟਿਪਟ ਮਨੀਸਟੀਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:

English  |  中文  |  فارسی(Farsi)  |  हिन्दी(Hindi)

Português  |  ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)  |  Român

Русский  |  Español  |  தமிழ்(Tamil)  |  اردو(Urdu)

Blog
19-05-2011 ~ 0 ਵਿਚਾਰ

ਜਦ ਮੈਂ ਰਯਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ, ‘ਦਾ ਰੇਸ’ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੀ ਦੋੜ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦੋੜਨਾ ਛਡ ਕੇ ਲੰਬੀ ਦੋੜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਉੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੋੜਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੀ ਦੋੜ ਦੋੜਨ ਤੇ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਸਨੇ ਸੁਫਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੀ ਦੋੜ ਦੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਈ ਬੁਰੀਆਂ ਦੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਉਸਦੀ ਦੋੜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”

ਇਸ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਯਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਦੋੜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ “ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇਜੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ” ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਜ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਧੀ ਮੈਰਾਥਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਮੈਰਾਥਨ ਦੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੋੜ ਨੂੰ ਲਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੋੜ ਦੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਡੀ ਇਜ੍ਜਤ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ/ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਯਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ- ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ- ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿਖਾ” ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋੜ ਦਿਖਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋਡੋ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਡੋਗੇ।

Bookmark and Share
20-04-2011 ~ 0 ਵਿਚਾਰ

ਰਿਯਾਨ ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅੱਧੀ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇ ਵਿਚ ਤੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਦੋੜਿਆ ਹੈ- ੨:੦੪:੫੮। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ – ੨੬.੨ ਮੀਲ ੨ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ੫ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਸਮੇ ਵਿਚ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ੨੬ ਮੀਲ ਦੀ ਦੋੜ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮੀਲ ਦੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ੪ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ੪੬ ਸੇਕੋੰਡ ਲਾਏ।ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੋੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਇਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ, ਦਾ ਰੇਸ ਲਈ ਰਿਯਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਲਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂ ਕਿਹਾ, “ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈ ਦੋੜਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਰ੍ਮੇਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ- ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਰਾਹਾਂ।”


> ਹੋਰ ਪੜੋ
Bookmark and Share
12-04-2011 ~ 1 ਵਿਚਾਰ

ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਜਰੀ (ਜਰਾਹੀ) ਕਰਨ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ – ਦੌਡ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਜੋਖੋਂ ਭਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਚਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਲੇ ਸੰਬਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ।

ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਡ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ "ਸਬਰ" ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੰਦਰੂਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਡ਼ਾ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੰਦਰੂਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂਥੋ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।


> ਹੋਰ ਪੜੋ
Bookmark and Share
22-02-2011 ~ 4 ਵਿਚਾਰ

ਮੈਂ ਮੁ਼ਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਲੈਂਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੁਫਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੁਫਨੇ – ਮੇਰੇ ਸੁਫਨੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਉੱਤੋ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ – ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਫਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਮਤ ਸਾਮਰਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਮਤ ਸੋਮੇ – ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਫਨੇ ਫਲਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੇਨ ਲਿਬਰਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਦੋਡ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ, ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੋਡ਼ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ।


> ਹੋਰ ਪੜੋ
Bookmark and Share
ਬਲਾਗ ਨੂੰ ਖੋਜੋ